Jaalal Leñol Bah.

Mi meeɗaani nan’de gammu tiwaawoon walla maggal tuuba ina nantine e pulaar. Ko jolfe tan haalete nantinee e jolfe. Kono enen wiyooɓe mbiymi ɓe. E nder dente men diine kala de Ceerno woni e haalde nantintee ko e Jolfe. Hol to ɗuum fawii. Mbele pulaar haanaani nantineede. Etee ɓurii heen haawnaade ga’i e baali bareteeɗi e nder ɗeen dente. Ko fulɓe ngaddataɗi. Ina teska kadi kala teemedere neɗɗo heen 98% ko ɓiɓɓe fulɓe. Yogaa e maɓɓe nanata jolfe.

En ngannda holto payɗen ngam ko laamɓe men. Ndenti e seeremɓe men. Ngam warde ɗemngal men. Etee laamɓe men ko enen lammini. Seeremɓe men ko enen njibini njanngini. Alaa ko ɓe njoɓata en so wonaa famɗin’de ɗemngal men pulaar.

Kaalden goonga ɗum ɓurti hol to ɗum fawii. Mbele ko-ko yamira tawa en tunaani. Maa alaa Pulaar woni dakmaani. Miin dey mi fahmaani. Kala kaalɗo wiyee deƴƴu ko galle ceerno kaari. Ɓeen ko alla hokkiɓe kala ko ɓe mbaɗi woto hay gooto haal heen.

Miin de mi waɗaani so hono ni. Ina naɓora leñol yeeso. Mi sikkaani so hono ni ina ɓamta ɗemngal haa toowa dow. Nganndumi Ceek sileymaani baal. Wonaa ni waɗno. Hay Seyku umara al fuutiyu taal. Wonaa waɗno. Ngam enen kala eɗen ngannde fuuta ko nokku. Kono ko Seyku Umara lollini nokku o ngam kala to o yahnoo o wiyatno hoore makko ko Umara fuutanke.

Hannde noon to Pulaar woni e haɓeede ɗo. Ina sokli ɓiɓɓe mum. Pulaar ina laɓndo annduɓe mum. Ko hannde njiyɗen Seeremɓe jaɓooɓe Konnguɗi maɓɓe ina Nantinee e jolfe.

Alla wi’ii Onon ɓe nelmi ɓee mi nelii on njottinee nelal e leƴƴi mon. Ndewnon ɗum e ɗemngal mon. Yeru: Psl. SAW nde o nulaa ko e Aarabeere o yottini nelal makko.

Ndeka seeremɓe men ɓe alla tallini e nder leñol ngol ɓe nguuri e nder maggol hay so tawii ɓe njanngaani e nder maggol. Ina haani so ɓe mbaawi ganndal ɓe pindina. Ɓe pammina heen leñol ngol. Ngam en njiyii kala de goota e men Yehii Tuuba. Walla kawlak. Nafatma ko tawa aɗa nana jolfe so ɗuum maaya naamndaade. So ɗuum alaa ngarta aɗa muumɗi. A fahmata ko haala. A naftorotaako. Sa yehii Tiwaawoon ko noon. So tawii hay Fuuta ko noon waɗde Jaalal Leñol Bah en yoɓe ndeƴƴu. Ngam haalooɓe pulaar mbi’ii ɓee ena ngasa ɓeytoo ena ngubba yaajat kono luggitta.

Mballee leñol ngol Ceerno min tampi.
Miin mbaɗnoomi ko so tawii min kuli ko onon Moolata min. Onon ndanndata min. Kono ko njiymi ko miɗo faayani leñol ngol haa teeŋti to Senngo ɗemngal ngal.

Enen wiyooɓe mbiymi mbayɗen kono Rawaandu baañoowa. Ndu riddat haa ndu tuufa. Ndu liɓa e lesdi. So joomayru arii ɓama hutta. Werloondu jope e tekteki. Enen ne. En njibinat, njannginen, joomum rutto ena wara ɗemngal men.

Sagataaɓe leñol ummaɗen ngeso baaba njabben gooto kala e lowre ndemen. Woto ɗalden baa ngesa mo yiɗaa tawaaɗe men. Ngardinen giɗo leñol men, paarnorotooɗo ɗemngal men, ñaaƴoroowa gal; so ɗuum natten woodde lomto ciimti. Yoo geno danndu en.

Yiɗde leñol mum e daranaade ɗemngal ko e Iimanaagal jeyaa.

Kuɗol: Jaalal Leñol Bah

 

Leave a Reply