Humpitiraago Dahiru Gurin

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari indi daldal pijirle lesdi wonde Abuja laamorde lesdi Naajeeriya, daldal pijirle Chief Moshood Abiola, heɓuɗo nasaraaku wattam cuɓi ardungal lesdi Naajeeriya dogginaaɗi 12 lewru june hitande 1993.

Ardiiɗo Buhari wangini haala kaa on nde waɗanno jawaabu ha daldal eagle square nder gallure Abuja laamorde lesdi Naajeriya ha lamarji nyaloomaare dimokraɗiyawu lesdi ndin taskitaa.

O andini mobre nden e Naajeeriya en fuu dow jabruɗe ɗen hoosaama on ngam ustuki nyiddeli e kalleeli ɗi dogginaano ko yawti nder lesdi Naajeeriya, yiiki cuɓi june 12 latti nder cuɓi marɗi taariiha gongaaku nder lesdi Naajeeriya.

Non ardiiɗo on eftani Naajeeriya en alkawal fintinki kilantaaku riskuuji lesdi ndin samɗinki wuttudu demal e fintinol kuuɗe barkaaji lesdi.

Leave a Reply