Amina J Muhammad

Jaagorɗo sukloroniiɗo piilki ɓoymaajo haa Naajeeriya, nden ballo binndoowo joonde moɓgal lesɗe winndere, bi’eteeɗo Amina Muhammad yacci non man on yaake o jaabanno ƴami ɗi BBC Hausa ngewti bee maako, ndaa ngewte man bana nii:

BBC: Hono paɗe ɗeye a paɗɗata, tawɗum maa dammuɗum?

Amina: Min mi ɓuru yuɗuki yaadu walaa paɗe, min mi pullo on

BBC: So a laamoto Naajeeriya, ɗume a lorna hakkiilo maaɗa dow maajum?

Amina: Coykaaku bee sunngurlaaji rewɓe, ngam kanjum ɓuri ɗuuɗugo, coykaaku man boo ɗon haa iƴal ɓaawo debbo, ngam man hedi ɗon goɗɗo fuɗɗan.

BBC: Nder hojimaaji noye a fawnata?

Amina : Ayya ɗum yottaay hojimaaji joyi wooja hunnduko bee gaazal tan mi meemata, walaa fanke.

BBC: Ñaamdu nduye a ɓuri yiɗugo?

Amina: Ñiiri ɓulumji bee haako follere.

Kono winndere nde’e ɗon bee ɓillaaji, hannde ɗum gi’ata aɗo arda, ɗum nuɗɗunay bee maa, naa haa nder Naajeeriya tan, to a yahi fuu nder winndere nde’e a yi’an darke’e ɓe hebbini buuwe ɓe ɗon jooɗi ɓe ɗon wi’a ɓe yardaay, ko ɓe yiɗi nii woni ɗum yaada bee maɓɓe

Winndere nde’e kam nde walaa njamu, ñawdiingu ngu waɗatee boo kanjum kala ardiiɗo fuu joga hoolaare e baawal himɓe maako, nden o yoɓana-ɓe.

Leave a Reply