Bana No Embalo

Guinea-Bissau: Bana No Embalo Rimtini Jaalorgal, Pereira Weppini Reentinaago

Ardiiɗo Embalo mo reenata ardungal rimtini jaalorgal, kono lawliiko muum mo ardi goppal aranal ɗaɓɓori leydi reena gasnaaɗum cuɓol ngool.

Tewtoowo ardungal leydi Guinea-Bissau bi’eteeɗo Domingos Simoes Pereira ɗoɓɓori ummaatoore leydi ndiin dow ɓe reena gasnaaɗum ciɓol ɓaawo lawliiko maako bi’eteeɗo Umaro Cissoko Embalo wi’i o ɗo dow ɗatal heɓuki jaalorgal.

Tewtooɓe ɓeen fuu ɓe hoore’en jaagorɗe ɓoymaaɓe on.

“Ɗum woodi haalaaji caka ɗate ɗi ɗum sankkitata, kono mi ɗo nuɗɗina toongooɗe keerɗinaade ardungal on tan” wi’uki Pereira hedi hello maako ka Twitter ñalaande aaɓnde.

Ɗum ɗo tamma gasnaaɗum keerɗinaangal haa ñennde go’oore lewru siilo hitaande 2020.

Haa mbimbiire ñalaande aaɓnde on, tumbaljo orngal Embalo, bi’eteeɗo Jibiril Balde wi’i, kamɓe on ngoni yeeso haa ciɓol ñalaande dewo.

Jibiril Balde wi’i anndinoore ndeen ɗon mari hawtaare bee gasnaaɗum ɗum waatotooɓe gite hawri haa kala banngeere fuu, kadi o rimtini wi’uki aran nii Pereira nodditiri Embalo ngam wallango mo seyo jaalorgal ngal o heɓi.

Embalo, marɗo duuɓi 47, wari ɗiɗaɓo haa suɓo ngo saali haa o heɓi geɓe 28 kanko Pereira boo heɓi geɓe 40 nder teemerre.

Bako fe’anaago suɓo ñalaande dewo, o heɓi baawal ɓaawo ardiiɗo leydi ndiin heddeekoojo bi’eteeɗo Jose Mario Vaz, mo ɗum do’inaama haa goppal aranal bee geɓe 12 nder teemerre.

Vaz timmini iilna duuɓi 5 nder kaɓe dawrugol bee suudu joonde diidaaɗi leydi e shorne.

Wottiiɓe wi’i ɓe ɗon yelo ardiiɗo yeesoojo wartiran de’eende haa leydi ndiin hirnaangeendi Afirka.

Embalo bee Pereira fuu maɓɓe ɓe laatiri Hooreeɓe Jaagorɗe les ardungal Vaz.

Guinea-Bissau ɗon mari daarti jaɓtuki ardungal iɓgo soji’en hawtaade e mbar-mbartiral haa dawrugol gila njeytaare maari iiwde leydi Portugal hitaande 1974.

Vaz kanko on woni ardiiɗo arandeejo nder duuɓi 25 mo timmini iilna ardungal maako naa hawtaade e jaɓtuki ardungal maa boo mbariki mo.

Abubakar Al-sow Dakiɗo Humpitake.

Leave a Reply