Habaruuji Adamaawa Ƴoola Naajeeriya.

*Keerɗinaande cuɓi diiwal Adamaawa INEC wanngini dow cuɓi ardungal hukuumaaji pamari doggina nder hukuumaaji pamsri 21 diiwal ngal ñannde 7 lewru Bowte, jam’iiyawa PDP on heɓi jaalorgal.

*Gomna Ahmadu Umaru Fintiri tefri ardiiɓe hukuumaaji pamari 21 hunnaaɓe koore hakkiilo faaki haajeeji ummaatoore maɓɓe ko yaadata bee taskaramji 11 ɗi ardungal maako nden ɓe renta ko’o iɓgo jahaale ɗe maraaka haaje.

*Hiitordu gullitaali laamorde diiwal Adamaawa nde Ƴoola, riiwi gullitaali jam’iiyawa APC waɗi dow gomna Ahmadu Umaru Fintiri.

*Jaagorɗo kubaruuji diiwal Adamaawa, Dr. Umar Garba Ƴooniti huwooɓe kuuɗe jaydiyankaagal nder diiwal Nga’al wallina kuuɗe to haa ɓe ngalaa haaje man ngam yiide maajum kanjum resata huwoowo, nden bone ɓuri keɓal, ndaaruki walaa ceede haa kuuɗe jaydiyankaagal.

*Jogiiɓe balmi kippi labbaare Holma haa tayre hukuuma pamara Hong nder diiwal Adamaawa, asaweere nde’e ɗoo jogiiɓe balmi njaari kippe haa giifa kan mbari himɓe ɗiɗo, gooto e nawnanɗe kalluɗe. Haa fahin saggarle’e ɓen wuli ci’e ñamande hawtaade e dilluduki e na’i jeweeɗiɗi.

*Keerɗinaande Polis’en Ƴooniti himɓe Dow Fiiji Rento Sanadu ɗuuɗal wujjuki himɓe e fitinaaji haa bakkeeje feere-feere nder diiwal nga’al keerɗinaande polis’en diiwal Adamaawa hokki himɓe jaburɗe renti.

*Kore gomna diiwal Adamaawa Hajja Lami Ahmadu Umaru Fintiri latti gooto nder heɓiiɓe yaalirki du’a fidda’u mo Allah hinni Alh Umaru Njidda Pariya ballo ardiiɗo leydi naaneejo Alh Atiku Abubakar.

*Nder tiinaare hebbiɗinki alkawe o hoosani fukaraaɓe, gomna diiwal Adamaawa Ahmadu Umaru Fintiri wanngini tammunde gomnati maako haa yoɓiki fukaraaɓe ceede ɗe anndira mballa jannde ɗum o hoosi alkawal yoɓuki to ɗum timmini wiɗituku fukaraaɓe haa janngirɗe mawɗe nder leydi Naajeeriya no foti.

*Duuɓi ɓaawo yalɗirki taskaram jagganki leydi nga NYSC gomna Ahmadu Umaru Fintiri tabitini taskaram ɗum ɗo walla darke’en haa heɓuki filu ɗo ɓe jonngititta bee ko’e maɓɓe.

*Ɓaawo nde hiitordu gullitaali tabitini nasaraaku cuɓi gomnaaku diiwal Adamaawa, gomna Ahmadu Umaru Fintiri tori ɓiɓɓe jam’iiyyaji lawliraaɗi kawra hoore bee ardungal maako ngam jehol yeeso diiwal ngaal.

Leave a Reply