Humpitol Abubakar Al-sow Dakiɗo.

Hukuuma mballa jawka nga diiwal Adamaawa tabbitini maayri himɓe joyi nder paccam iyeende mawnde nde toɓi haa galluure Ƴoola e ko taari nde.

Binndoowo hukuumawa ngan, Dr. Mohammed Sulaiman, on tabbitini non yaake nde o haaldanno kubaru’en ñalaande mawunde saalinde ɗo haa Ƴoola

Sulaiman wi’i non man fe’i on kiikiiɗe naasaande (alhamiisa) haa fattule feere feere huunde nde dasi asar makka nder fattule ɗen, o wi’i hukuumawa ngan nga yarɓi huwooɓe maaga haa nokkuuje ɗeen ngam mballa jawka.

Temeɗɗe miliyoŋji jawle battanɗe nayra tilfi”, Sulaiman wi’i.

O wi’i fattule ɗe paccam ɗaam meemi hewti bee Ƴwolde-Paate, Daamaare, Wawru-Jaɓɓe, Daamiilu bee Jam-buutu nder hukuumaaji pamari Ƴoola Pombinaari/Waylaari.

Goɗɗo feere jooɗiiɗo Wawru-Jaɓɓe nder hukuuma pamara Ƴoola pombinaari, Malam Kabiru Bello, wi’i nder ɓiɓɓe maako ɗiɗo majjiri mo nder ndiyam mbeebakeejam

Bello wi’i kiddiraawo maako fahin ɓinngel maako keccel marngel lebbi sappo majjiri mo.

“Luttiɓe ɓiɓɓe ɓeen ɗon mari duuɓi tati, nayi, jeeɗiɗi, jisde tati nder maɓɓe boo tawee-no ndewon”, o wi’i.

Leave a Reply