Kala Pullo Fuu sey Mantoro bee Derkeejo Pullo O, bieteeɗo Ahmad Idris Kareka Ngam Oɗon bee Jonde haa Lesdi China ko hewti duuɓi 5 nden ojoɗidaaki bee pullo maabo Bolwoowo Fulfulde haa lesdi China seydey Bolwooɓe Ɓemngal Chinisre, Nden owari lesdi maako ndi Nigeria ɓawo bayral ngal owadi nder duubi 5.

Amma koɓuri hayɗingomin haa jonta O ɗon jogi Fina Tawa Maako, O ɗon wolwa Fulfulde maako laaɓnde nde Fulɓe Gembu, o ɗon mari Gimi Fulfulde ndi Baralla bee ɗi Njamanu haa cenndel maako, Fahin nde mi hirdi bee maako haa Saare Radio Pulaaku FM Yola, mi ƴami mo Noye waɗi haa jonta Fulfulde maako Celay Laawol? O toonti dow so haa o celi laawol kam ɗum holli dow kanko kam o majjuɗo, o anda ko o huwata, ngam majjuɗo tan woni accowo Fina tawa maako hootana Fina tawa woɓɓe, ngam man kanko kam Allah hoynan mo.

Ɓaawo non fahin min jaadi bee maako haa Gotel TV o hirdi bee Abdullahi Ahmed haa Taskaram “on the spot” bee ɗemngal Turankoore sey yimɓe ɗuɗɓe kayɗini dow Derkeejo Marɗo duuɓi seɗɗa ba’o nden Pullo Gainaako’on wolwi Turankoore bana ni? Hmmm lalley holli Fulɓe njahi yeeso! Min boo sey mi sirwi mi waɗi Hmmm??

Ahmad Idiris Kareka nii ɗum Ɓingel Maayo Ndaaga haa Hukuma Pamara ka Sardauna (Gembu) nder diiwal Taraba haa Lesdi Naajeeriya Janguɗo fanni kimiya e fasaha haa lesdi China nden Heɓuɗo wattaram Jangirde (Result) ɓurdugo (First Class) haa ɗuuɗal maɓɓe.

Jonta ni o ɓesdani inde Pulaaku Jahal yeeso, O mabbiƘala Pullo Fuu sey Mantoro bee Derkeejo Pullo O, bieteeɗo Ahmad Idris Kareka Ngam Oɗon bee Jonde haa Lesdi China ko hewti duuɓi 5 nden ojoɗidaaki bee pullo maabo Bolwoowo Fulfulde haa lesdi China seydey Bolwooɓe Demngal Chinisre, Nden owari lesdi maako ndi Nigeria ɓawo bairal ngal owadi nder duubi 5.

Amma koɓuri haiɗingomin hajonta Oɗon jogi Fina Tawa Maako, Oɗon wolwa Fulfulde maako lamnde nde Fulɓe Gembu, odon mari Giimi Fulfulde ndi Baralla bee nɗi Njamanu haa woya maako, Nonma demi hirdi e maako haa Saare Radio Pulaaku FM Yola, miƴamimo No’o waɗi haa jonta Fulfulde maako Celai Lawol? Ojabi dow toha oceli lawol kam ɗum holli dow kanko kam omajjuɗo, o anda ko’o huwata, ngam majjuɗo tan woni accowo Fina tawa maako hotana Fina tawa wobbe, ngammai kanko kam Allah hoinanmo.

Sey fahin minjaɗi bee maako haa Gotel TV ohirdi bee Abdullahi Ahmed haa Taskaram “on the spot” bee demngal Turankoore sey yimbe ɗudbe kaiɗini dow Derkeejo Mardo duuɓi sedda ba’o nden Pullo Gainaako’on wolwi Turankoore bana ni? Hmmm lalley holli Fulɓe njahi yeeso fa? Minbo seymi sirwi miwadi Hmmm??

Ahmad Idiris Kareka dei ɗum Bingel Mayo Ndaga haa Hukuma Pamara ka Sardauna (Gembu) nder jiha Taraba haa Lesdi Nigeria Janguɗo fanni kimiya e fasaha haa lesdi China nden Heɓuɗo wattaram Jangirde (Result) burdugo (First Class) haa Jami’aare maɓɓe.

Jonta ni obesdani inde Pulaaku Jahal yeeso, Omabbiti Kompaniwa Sorugo kaare haa lesdi China bie’tenga “Sanyan Pulaaku trade International” kala giddo sodugo hunde haa lesdi China fuu na seyto wonni ceede Pirooje, Nyamugo koo Jipporde maako,

Jonta ni sey ajooɗo haa saare maaɗa tan aheɓa internet haa woya ko komputa sey anasta daldal “www.pulaakutrade.com maabo Dabɓitayam ngam sodugo kogiɗɗa.

Ngammai ko’a yiiɗi fuu lawol koingol wari
Telephones
Electronics
Acessories
Furnitures
Cars and Etc.

Allah wallu’en wallu Pulaaku Trades International, Wallu Ahmad bee Njamu, Bawde e jutal balde.

Onjti Kompaniwa Sorugo kaare haa lesdi China bie’tenga “Sanyan Pulaaku trade International” kala giddo sodugo hunde haa lesdi China fuu na seyto wonni ceede Pirooje, Nyamugo koo Jipporde maako,

Jonta ni sey ajooɗo haa saare maaɗa tan aheɓa internet haa cinndel ko komputa sey anasta daldal “www.pulaakutrade.com maa boo ɗabɓitayam ngam sodugo kogiɗɗa.

Ngammai ko a yiɗi fuu lawol koyngol wari
Telephones
Electronics
Acessories
Furnitures
Cars and Etc.

Allah wallu’en wallu Pulaaku Trades International, Wallu Ahmad bee Njamu, Bawɗe e juutal balɗe.

Onjaraama

Leave a Reply