1024

Jam Allah woni e moon derɗiraaɓe, Nda kubaruuji winndere ɗi mbimbiire hannde ɗo
7 lewru banjaru arandu hitaande 1441 hj, ko yaadata kal-kal bee 4 lewru bowte 2019 ml.

Ardiiɓe leyɗe ɗe dental soobiraagu rento ngal NATO fe’ani mobturde maanditaare duuɓi 70 bee tigguki dental ngal haa galluure London, kono soynde narral bee sugguki dow ko laarani ceede bee luumooku ɗon barra mobturde ndeen

Ardiiɗo Naajeeriya Muhammadu Buhar wi’i haa jotta o innaay ñennde maɓɓutuki keeri leydi ndiin, faa ɗum waddo ragare ɓilla nastaago kare ɗe haɗaama nasteego leydi ndiin.

Leyɗe winndere ɗon ngaɗa mobturde haa galluure Madrid ngam yalɗirki goote e mobturɗe ɓurduɗe hawtaago himɓe haa winndere dow ko laarani mbattidol sella nde ɗum nodditiraama COP25.

Haa Naajeeriya dente himɓe ɗe foddata hakke innu Aadamu bee jeydiyankooɓe wanngini suno maajum dow no ɗum yaarata kippe dow huwooɓe maɓɓe nder ko nandata bee ustuki bawɗe yacceego miijooji.

Moodibbo nanaaɗo mo leydi Naajeeriya bi’eteeɗo Ceerno Ɗahiru Usmanu Bawchi tori gomna diiwal Kano dow o acca aniya muum ka lornaago laamorɗe hesɗe her diiwal ngaal ɗe hitoordu sannkiti, ngam tabitango joonde jam e de’ende.

Leave a Reply