Jokkol daartol ngol

Ko Siinnaajo Ñawndoowo biyeteeɗo Pales yiytinɗum ɗoo.
Ƴiiƴam Fulɓe, wonnoo ko ƴiiƴam ɓalejam, ina jogii kaan mbayka; gabbe ƴiiƴam baylotooɗe no Sarta so kawrii he mboros Paludisme.
Nder ƴiiƴam fof, ina waɗi ko rokkata ɗum waawde dartaade ñoŋkotooji ( mboros), hay so Paawngal alaa, ko annduɓe mbiyata : heɗɗere Sutter heɗɗere Ratha, heɗɗere Djogo,
1 Heɗɗere Suteer ( sutter ), ko ɓaleeɓe keerorii;
2 Heɗɗere Rataa ( ratha ), ko raneeɓe keerorii;
3 Heɗɗere Jeegoo ( Djego ) ko Oolɗuɓe keerorii.
Rataa e Jegoo njalti ko e Suteer, ɗuum firi ko raneeɓe e Oolɗuɓe njalti ko he ɓaleeɓe.
Fulɓe noon, gila ɓurɗo wojjude oo haa ɓurɗo ɓawlude oo, ko heɗɗere Suteer tan woni e ƴiiƴam mum’en.
Ndeen noon, nguru ɓanndu tan alaa ko wallita he wiɗto ɗo leñol mem ngol ummii.
Seydu Kan

E kuɗol Demmba Kah.

Leave a Reply