Fulfulde24

Sanataajo feere haa Naajeeriya bi’eteeɗo Abdallah Adam sawri Ardiiɗo Buhari dow ta o maɓɓita keeri leydi fuu bee no ɗaɓɓoye ɓiɓɓe leydi ndiin e maɓɓutuki keeri ɗiin.

Sanata Dino Melaye yaarani INEC widiyooji 21 ɗi hollata no APC wujji japti cuɓol diiwal Kogi.

Hiitordu fuɗɗa boliiɗe jooɗiindu haa diiwal Kaduna japti koromje luutooɓe joonde diiwal Kaduna 2.

Ɗum meedi gollooɓe seewaaku nokku nguurndam 550 haa diiwal Sokoto ɓaawo nde ɗun kefti ɓe ɗon jaɓa njoɓdi golle nde 2 gila ardungal diiwal e ardungal hukuuma pamara.

Ardiiɗo Buhari soodani lawaandi soji’en kanmu piirooji konu 18 kesi ɗi jamanu ngam hippuki Boko Haram.

Mawɗo polis’en wi’i polis’en anndi ɗum waɗa turtol haa cuɓi Bayelsa bee Kogi.

Ardiiɗo leydi Ghana ɓoymaajo, John Mahama, tori ardungal Naajeeriya ngal maɓɓita keeri maari ngam luumooɓ lesɗe Afirka tokkitina luumooku maɓɓe.

Hoohooɓe dental kawtal Julɓe ngal (OIC) ɓe fe’anan mobturde loowaago daada ceede nder ñalɗe 8 bee 9 lewru bowte haa galluure Istanbul.

Himɓe 15 on sooyi yonkiiji muum waɓɓe 9 boo mbalmake gasnaaɗum futtuki goɗɗum haa iirtirde kattiniiɗum wonde waylaari leydi Shiin (China).

Soji’en leydi Ameerika on 2 maayri gasnaaɗum do’ande piirowal maɓɓe kuuduroowal bee NATO haa leyd Afganistan.

Jose Mourinho loomtani, Maurico Pochentino mo aagal temere kosɗe Tottenham meedini.

Leave a Reply