Fulfulde24

Ardungal diiwal kano woyla walaadu hirna lesdi Naajeeriya tammi tufuki bacci ɗi ley duuɓi jowi hewtanɗi miliyonji tati e toɓɓe ɗiɗi baatal faddo ñaw siibotoongu kosɗe andira polio nder hitaandeere nde’e.

Jaagorɗo sukloroniiɗo njamu diiwal ngaal, Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa, haalani kubaru’en haala ka, o wi’i ardungal diiwal ngal no majjinan ceede ɓuranɓe Nayraaji miliyonji capaanɗe jeenayi dow taskaram ɗam ko hewtata duuɓi tati garooji.

Jaagorɗo on anndini, jonta diiwal Kano hewti lebbi 64 walaa ñaw ngun to futti nden boo haani moye fuu walla hawta hoore ngam ɗum tokkita banni heɓa laɓɓina lesdi Naajeeriya gila ñaw ngun.

Haa ragare boo , jaagorɗo man yetti kawtal njamu joonde hooree maagal andira Core-Group bee walliinde kare njamu hewtanɗe ujune temeɗɗe ɗiɗi e sappo e jeenayi wallitiri ardungal diiwal ngal ngam hokka rewɓe reedu’en, moshinteeɓe e bacci ɗi ley duuɓi jowi ɗe ɗuuɗal ceede maaje hewti miliyonji jowi.

NIG-AU

Ardungal moɓgal renndaandi lesdi Naajeeriya narridini dow waatan juuɗe haa kabbidal haɓɓano hakkuunde lesɗe kawtal Afrika nder hitaande 2012 dow taskaramji hawtuki keeri lesdi hedde ragare hitaande 2020.

Hooreejo keerɗinaande hakkilanta keeri lesdi Naajeeriya, Alhaji Adamu Audu Adaji anndini haala ka ragare moftorde mbaalɗe nayi taskaanɗe dow naftorki e taskaramji kawtal keeri haa tayre Afrika hirnageere jee kawtal lesɗe Afrika taska haa galluure, lamorde lesdi Naajeeriya.

To ɗum numti ni, gila hitaande 2004 lesɗe kawtal Afrika habbidi dow taskaramji keeri lesɗe anniyi hurgugo gannuɗi ko nandi lesɗe ɗen yiidata.

Wargo jonta ni, lesɗe jowi tan waati juuɗe dow kabbidal ngal, hawtaaɗe bee Jamhuriya lesdi Nijar, Togo, Benin, Mali e nanta Burkina Faso.
Haa ragare, hooreejo keerɗinaande keri lesdi Naajeeriya mani ardungal lesdi Jamani bee walliinde hokki dow wanginki e naftoraaki e taskaramji hawtuki keeri lesɗe ɗen e kuɓɓirle jooɗiiɗee joonde ko’e maaje hokki lesɗe kawtal kilanta njawdi lesɗe Afrika hirnaageeje ECOWAS dow taskaramji hakkilanki keeri maaje.

NBC

Ɗum nodditi lesɗe Afrika waɗa dabare ko henditata keeri maaje ngam faddo turtol kaɓe e gerdootiral hakkuunde lesɗe ɗen keddiraaɗe.
Hooreejo hakkilanta yebre keeri lesdi e lesdi haa keerɗinaande hakkilanta keerol lesdi Naajeeriya Musa Yahaya Ribaɗu, haalani kubaru’en haala ka haa galluure Abuja, lamorde lesdi Naajeeriya. O wi’i banni wallitan kawtal hoore lesɗe Afrika.

Yahaya Ribaɗu man, nde waɗanno boliinde ragare moftorde naftoraki bee hawtuki keeri lesɗe Afrika jee kawtal lesɗe Afrika e walliinde keerɗinaand ɓamtaare nde lesdi Jamani taski.
Haa ragare, o sawri ardiiiɓe hakkila ummaatooje jooɗiiɓe haade keeri lesdi.

PMB-FARMERS

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari seyori bee remooɓe lesdi Naajeeriya haa lamar ñalawmaare remooɓe labbre Obie haa jiawol Rivers fombinaari lesdi Naajeeriya jee kampaniya Nebbam petrol jam Agip taski.
Nder nelal ardiiɗo Buhari yerɓaniɓe, o wii remooɓe walliti ɗuɗɗum dow heɓango lesdi ndii ñamndu keendu jonta e ɗon tiigari bee hoore maari nden boo usti ɗuuɗal ceede biliyonji majjintenooɗe dow nastinki kare ñamndu nder lesdi ndi’i iga lesde yaasi kala hiitande fuu.

O wii jonta ɗum ɗon naftora bee ceede ɗen dow taskaramji jahol yeeso musamman nyibaale.
Ardiiɗo Buhari satori bee noddaandu o waɗanno Naajeeriya’en hotana ndemri nden boo wuundo demal juuɗe ɗiɗi.

BUHARI/NIPSS

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari hoosi alkawal dow ardungal maako tabbitinan kala ɓii lesdi fuu botori bee taskaram njamu haa lesdi ndi’i.

Nde o jabanno rohootol majjinki ceede haa yebre njamu arandeere heɓi iga ñawdooɓe mawɓe eltaaɓe haa jangirde anduki dabare e jabruɗe haa Kuru nder diiwa Plato woyla cakaari lesdi Naajeeriya, ardiiɗo Buhari umri keerɗinaaɗe ardungal kanduɗi larta humpitol ngol nden boo tabbitina hawtiingol nder dabareeji e taskaramji jonta.

Ardiiɗo on siftori dow ragre hitaande 2018 waati juuɗe dow elto maɓɓe ɓen haa jangirde ndeen nde hitaande 2019 ngam heɓa andal dow laabi haani tokke ngam hurga gannuɗi yebre njamu wontiri e welnanki ngeedam Naajeeriya’en fuu.

Hooreejo janngirde nden, mr. Habu Galadima wi’i eltaaɓe ɓen hebi elto lebbi sappo dow geɓe feere feere ko laarani andal hawtaade e jahaangal nder e yaasi lesdi Naajeeriya ngam yi’ana giɗɗe mabbe ko fe’ata ko anniyi heɓango yebre njamu ceede keewɗe.

KANO/POLIO

Leave a Reply