Ardungal Kano tiggi aagal ngal wurtinan diidaaɗi fuɗɗango taskaram haɓango ruumirɗe Fulɓe ɗe jamanu.

Aarɗo diiwal nga’al bi’iteeɗo Abdullahi Umar Ganduje yaccini kubaru’en wi’iki taskaram heɓango ruumirde ndeen haa Kano naa Fulɓe ɓe diiwal nga’al on tan nafan, kala Fulɓe ɓe luttuɗe diwe Naajeeriya nafan.

Fahin o wi’i takaram ɗa’am on tan waddan ragare turtul hakkunde waynaaɓe e remooɓe.

Non man boo wari on wakkati nde haalaaji caka ɗate ɗon tokkitini dow ko raarani noddaandu ndu waɗanaama Fulɓe ɓe igga Fombinaari Naajeeriya haa ɓe yahata nokkuuje ɗen ngam durngol iwde waylaari.

Aarɗo Ganduje wi’i waylango diidaaɗi no durngol dogginirte laati doole so ɓe yuɗi re’ango ɓillaaji turtol waynaaɓe e remooɓe.

“So ɗalango turtol ngo’ol yiɗi haɗugo Fulɓe yahango bee ne’i iwde wayla faago fombina laati doole” wi’iki maako.

O wi’i laati doole haa wayla nokkuuje durngol waɗee ngam kala mo dura na’i

Aarɗo man wi’i taskaram ruumirde haa Kano hawri heɓana Fulɓe laabi ɗi jamanu bee hokkango ɓiɓɓe maɓɓe anndal bee ñawdurnde ena sigurdu ceede ndu Islaama, bee dañango durngol jamanu bee no na’i heɓa ñaamdu ngam heɓango kosam no haandi.

Ardungal Kano nii doogake dow fuɗɗango taskaram ɗa’am fuu bee ardungal moɓgal lesdi darni taskaram ɗa’am ɗam heɓango ruumirɗe ɗen, ngam no taskaram ɗa’am dasi haalaaji caka ɗate.

 

Leave a Reply