Naajeeriya

Humpitol feere ngol keerɗinaande leydi e leydi dow ko laarani kuuɗe saggarleeku wi’i Naajeeriya on leydi tataɓa her diidol lesɗe ɗe ɓuri yiiduki bee saggarleeku nder winndere

Humpitol ngol jaabuuru ɓamtuki kilantaaku jawdi e joonde jam ndu IEP wondu galluure Sydney wurtini holli wi’uki ɓaawo lesɗe Afganistan e Iraaqi, Naajeeriya on haa yeeso haa ɗuuɗɗuki himɓe ɓe maayra ngam kippe saggarleeku.

Koynaa humpitol ngol wi’i ɗum heɓi ustaare himɓe maayriiɓe gasnaaɗum kippe saggaeleeku so ɗum yaadana bee hitaande

Kono humpitol ngol wi’i saggarleeku ɗon tarta haa nder lesɗe ɗuuɗɗee.

Haa wi’uki hupmitol ngol, ɗum yaari kippe saggarleeku 562 ɗe mbari himɓe 2,040 haa Naajeeriya, ɗuuɗal ngal yaari leydi ndiin darnde tataɓre haa ɗimgal lesɗe ɗe yiidata bee kippe saggarleeku.

Afghanistan on arandi haa dunya ɗum ɓuri yiiduki bee kippe saggarleeku haa ɗum yaari kippe 1,443 ɗe mbari himɓe 7,379, nden Iraaqi boo ɗum yaari kippe 1,054 ɗe mbari himɓe 1,131.

Non man boo nufata ɗum ɓuri yaaruki kippe haa Naajeeriya ko ɓuri leydi Syria ndi woni darnde nayaɓre haa ɗum mbari himɓe 662 nder kippe saggarleeku 131.

Haa tayre Orooba boo, humpitol ngol wi’i ɗum yiidataa e kippe saggarleeku haa 2018, limgal maayriiɓe usti iɓgo 200 yaago 62.

Leave a Reply