Jolal

Banndiraaɓe fulɓe, musiɗɓe tedduɓe mbaɗten hakkillaaji men e leñol ngol. Wuurnata leñol ko dental e nanondiral. Ɓamtata ngol ko jannginde ɓesngu maggol ɗemngal mgal; en mbaawa yiytude coɗi ɓamtaare tawa en kawraani, en nanondiraani. “Nanondiral ngal ko paamen enen fof njiidi yumma e baaba ndenten hare ɓamtaare.

Geno tedduɗo toowɗo o wiyiino en : Onon juulɓe ndentee ngonon neɗɗo gooto oɗon ngolla yamiroore oɗon ngoppa kaɗe mbela jo oɗon male. Nde o wiyata noon nde o haalaani boɗeejo maa ɓaleejo. Ndutten koye men he Geno tedduɗo toowɗo o, mbele eɗen male; ngoppen fiilto-moolto o mbele eɗen ndaña weleede makko nde.

“Fuuta Maasina, Fuuta Jalon, Fuuta Tooro, Adamaawa enen fof ndenten hare wootore ngam ɗaɓɓitde foolde añɓe men. Hannde e nder ndee winndere pullo wontii Mbaroodi ladde hay mo yiyaani ndi nanii dille mayri. Ɗo pullo yottii he nder leñƴi aduna ɗii fof tawata ko omo hiisa, teskoɗen ngoo renndo hannde ndaɗirten he maggo tan ko dental keeringal. En mbaraama Mali, en tampinaama Muritani, en conngaama Gine, en kaɗaama fotde men senegaal.

Murtuɗo Mammadu Sammba Joob yoo kisal Geno won he makko, o wiyi : ndimaagu aadee rokkirtaake, teettete. Alaa ɓurɗo, alaa ɓuraaɗo, ko ɓurɗo waawde wujjude darɗe jamma fof ɓurmaa to Geno. Mbaala harde, mi waala wujjude darɗe jamma mbiyaa ko aan ɓurimi, a fuunti hoyre ma. Mbaɗten hakkillaaji e koye men halki firawna ko yiytaade hoyre mum. Alh Muhammadu Saydu Bah (rta), o wiyi : ine haawi mo ɗo neɗɗo woni juulɗo aduna, o woni keefeero laakara; ngaal dewal ma Geno hay huunde alaa ko nafi. Aan neɗɗanke won ɗo cikkata a moƴƴinii tawii ka duppuɗo wuro, won ɗo cikkataa ka bonnuɗo tawii ka moƴƴinɗo.

Paamen aduna o woni ko e ɓosde, ɓosngo aduna o, yahdi ko e mbaylaandi kesiri, won ko wonnoo hanki ɗuum woni ko e deestaade seeɗa-seeɗa haa laaɓa natta woodde. Tawii ko heewi heen golliranoo ko e ŋakkere pinal e nder renndo ngo; ko ɓurnoo jaalaade oon sahaa ko e laamuuji ndool-ndolaagu, jooni pinal tuubakiri ko ko saltii ɗuum. Tesko nde pullo gaynaako woppi nay mum naati e ndiwoowa fayi waala fenndo, waɗti liggaade to werlaaji pewnete o ñallata ko tappude jamɗe taaynaaɗe, he ɗakkude jamɗe taaynaaɗe ekn.

O wonti maccuɗo tuubaak, omo dawana tuubaak subaka fof mo o foni. Waɗde en paami won ko wonnoo hanki ko ɓuram ndolaagu, ɗuum woni ko e deestaade seeɗa-seeɗa haa laaɓa cer. (Dans nos objet il faut que ça soit union fais la force). Sibu pulaar wiyi : kappanaaɗo happanta.

Binndol Ngendiyanke Joob.

Leave a Reply