Yaa an derɗiraawo pullo mo Naajeeriya e yaasi Naajeeriya, fulfulde ɗon mari haaje walliinde ibgo e maaɗa, so en ngiɗi fulfulde acca ustaago nder lesdi ndi’i, yo laati doole en tokko laabi ɗii garanɗi:

1- Laati doole en ummo en jirna darnde en tabbitina fulfulde nder janngirle pamare e janngirle mawɗe haa yottoo jaaɓi hattirde nder leydi ndi’i sakko nder diiwe {jihaaji} ɗe fulɓe wolwooɓe fulfulde ɓuri ɗuuɗugo yeru: Adamaawa, Bauchi, Gombe, Taraba, ekh

2- Radiyooji e Teeleeji: haa nder jamanuuru ndu’u ɗemgal yaarataa yeeso sinaa bee raadiyooji e teeleeji e jariidaaji, tindinoore mawnde dow noon woni ɗemgal hawsaare, ɗemgal nga’al heɓi ɓamtaare masin daliila raadiyooji mawɗi gaɗooji taskaramji feere feere dow ko laarani liccule {fannuuji} ɗuuɗɗe bananta: Njamu, Siyaasa, waaju, ekh, ngam man haani en kawta en tigga Raadiyo manga nga hawtata nokuuje ɗe fulɓe ngoni nder leydi ndi’i e yaasi maari.

3- Siyaasa’en: laati doole on dow kala siyaasaajo mo luutanta nokuure nde fulɓe mari sembe fuu o wolwa fulfulde ko toye o woni sakko nder wakkatiiji waɗugo orngol cuɓi ngol siyaasa’en man ngaɗata, non man boo laatataako koynaa bee heɓugo siyaasa’en marɓe kaajal fulfulde, ngam man laati doole on fulɓe kaajooɓe en umma en nasta siyaasa darnde go’o, en keɓa en mbolwa ɗemgal meeɗen ko toye.

4- Mooɓugo e sembiɗiɗgo haa nokuure woore: haa nder leydi ndi’i en ngalaa gondal mangal banno Hawsa’en e Igbo’en e Yoroba’en ngoodi, kala gooto nder leƴi ɗii ɗo ngol sembiɗi nokuure woore tindinoore man boo ngoni: Yoroba’en sembiɗi ko’e maɓɓe haa nder diwe {jihaaji} jee ɗiɗi nden Igbo’en sembiɗi ko’e maɓɓe haa nder diwe jee go’o Hawsa’en boo semɓiɗi ko’e maɓɓe haa nder diiwe woyla walaadu hirna jee ɗiɗi no foti, jotta ni ɓe ɗon njapta diwe woyla walaadu fuuna e diiwe cakanteeje leydi ndi’i sekko diiwe Plateau e Niger e Nasaraawa,

Ɗum mettuɗum massin alaama holli hawsaare tammi japtugo wuro Jimeta no foti a tawataa juulurde woore nde ɓe ngaɗata khuɗuba maɓɓe e waajuji maɓɓe bee fulfulde huunde nde haanaay, mgan man en acca ceeceetugo e sankutugo meen nder diiwe fuu, haani en kawta ko’e meeɗen haa nokuure woore.

Bananta diiwe Adamaawa, Bauchi, Gombe, Taraba, Sokoto, Kebbi, haa jotta bosesel saalaay meen en baawa mooɓugo haa nder diiwe ɗe en keɓe ardungal cembiɗngal en keɓa gomna’en nder ɓiɓɓe leñol meeɗen to non heɓaama wallitan’en massin haa ko laarani waynaaɓe meeɗen ɓe kaɓanee kuutunirteeɗe durngol ɗe jamanu ngam ɓamtango haala durngol ko laati sana’a Fulɓe gila maamiraaɓe meeɗen haa jotta.

Binndol: Abubakar Al-sow Dakiɗo

Leave a Reply