Iwii: Dahiru Gurin

Hooreejo hukuuma Police’en lesdi Najeeriya,Mr Adamu Mohammed andini kala polis’en tawraaɓe bee juuɗe nder halkuki himɓe ha jihawol Lagos fuu huusitantee hiitordu ngam tabutunki hiitaama no handi.

O tabbitini haala kaa on yaake nde O yaarani ngomnaajo jihawol Lagos Mr Akinwunmi Ambode ngilla haa O fisru muuɗum nder galluure lagos.

Nde O wolwanno haa faada jiha kan nder fattude Alausa, Ikeja, komishinaajo polis’en ɓen Mohammed mo mawɓolis’en ɗudɓe ɗofti ha ngilla kan, andini dow ɓoyma polis’en tuumiraaɓe bee ayiibe fu nangaama ha tuumama.

O wii, Polis’em woodi taariihi wooɗuki kuuɗe nder galluure lagos, nden halla bale en seɗɗa nder maɓɓe handay wonnanaɓe.

Leave a Reply