Iwii: Abubakar Al-sow Dakiɗo

Lawaandu kawtal ka lawaale lesɗe ɗe ɗe ɗon konu bee Boko Haram’en haa nokkuure weendu Chadi, MNJTF wi’i ndu heɓi jaalorgal halkuki, Boko Haram’en 39 hawtaade e japtiniɓe mbalmi nder habre ñuddunde nde ɓe ngaɗi haa wuro, Cross Kaw’wa wongo hukuuma pamara Kuukawa ka diiwal Borno.

Nder anndinoore nde kawtal soji’en man, ka Multi National Joint Task Force wurtini hoosirde waatugo juuɗe tumbaljo maɓɓe Kanal Timothy Antiigha, ɓe wi’i wakkati habre nden nde ɓe ngaɗi ñalaande mawbaare , haa tokkitinol kuugal ngal ɓe ngaɗata haa nokkuure nden, ngal tiitanaama bee ndimu weendu, ɓe ngaɗi jaalorgal halkuki konooɓe Boko Haram 39 hawtaade e japtiki mbalmi ɗuɗɗum.

Haa anndinoore nden lawaale ɗen wi’i soji’en maɓɓe 20 on nawnake haa nder habre nden, ɓe koo’aama nder piirowal ɓe wurtinaama iwde nokkure nden ngam waɗanaɓe ñawdiingu, kadi boo ɓe ɗon keɓa aynugo boɗngo.