Atiku Abubakar Ballo

Atiku Abubakar dañaama {jiɓinaam} ko nogas e jowi lewru jolal hitaande 1946 baaba maako woni Abubakar Garba pullo luumoowo nden remoowo daada maako boo woni wi’iteeɗo Aisha Kande kanko on woni debbo Abubakar Garba ɗiɗaɓo, haa hukuuma pamara Jaada nder diiwal Adamaawa. Atiku laatake bajjo haa dañooɓe maako ɓaawo {caggal} mayde derɗiraawo makko deyel.

Dañooɓe Atiku senndiri hidde mayde baaba maako hitaande 1957 daada maako lori teerigo goɗɗo feere fahin bako mayde maako hitaande 1984 daliila ñaw ɓernde.

ANDAL:-

Atiku Abubakar fuɗɗaay jangirde ajamiyya dow wakkati nde haani o fuɗɗa daliila baaba maako woowinimo bee jangirde arabiyya, nde heftaama o yahataa jangirde ajamiyya, baaba maako nangaama nden o tiggaama faa o hokki ceede daliila ɓingel maako yahataa jangirde ajamiyya,

Ngam maajum Atiku nasti jangirde pamara wuro Jada o ɗon mari duuɓi jeetati, ɓaawo ɗon o jokki jangirde cakaawa ka Ƴoola hitaande 1960 nden o timmini jangirde ndeen hitaande 1965, bako Atiku o timmina digiri maako tataɓo, o yalɗiri jangirde polis’en Naajeeriya wonde Kaduna, o acci jangirde nden dow huwoowo jaɓugo jamorgol haa ɓooldeeru ceede banngeere ndeen.

Ɓaawo ɗon Atiku nasti jangirde kilanta njamu ka Kano hitaande 1966, haa hitaande 1967 Atiku timmini jangirde ndeen hawtaade e tan’en maako aahii’en, haa nder hitaande ndeen kadi Atiku Abubakar nastanaama dow diflomasiyya diidaangol haa jaami’a Ahmadu Bello haa liccugol jaŋde, o timmini jaŋde maako hitaande 1969, nden o hoosaama kuugal kostom nder hitaande ndeen.

TEELE / ƁIƁƁE SAARE MAAKO:-

Atiku Abubakar ɗon mari rewɓe nayi e ɓiɓɓe nogas e jeetati.

Haa wakkati idi-Iroko Atiku potti bee Titilayo Albert marɗo duuɓi seppo e jeenayi teegal maɓɓe haɓɓaama hitaande 1971 haa wuro Lagos, nder ñalaande 26 lewru yarkomaa hitaande 1972 Titilayo dañi ɓingel deyel wi’teengel Fatima, ɓaawo ɗon boo o dañi Adamu bee Halima bee Aminu.

Nder lewru siilo hitaande 1979 Atiku teeri bi’iteeɗo Ladi Yakubu dow darnde debbo maako ɗiɗaɓo, Atiku Abubakar wi’i “mi ɗon yiɗi feesugo leñol Abubakar, ngam laatigo am bajjo mi walaa dewerɗiraaɓe, mi yiɗaa ɓiɓɓe am laata banno mi laati, rewɓe am on ngoni dewerɗiraaɓe am kamɓe ngoni soobiraaɓe am kamɓe on sawratooɓe am ɓe fuu maɓɓe laati bana huunde woore, Atiku wi’i o ɗon mari ɓiɓɓe jeego bee Ladi: Abba, Atiku, Zainab, Ummi-Hauwa, Maryam ena Rukaiyatu.

Haa hitaande 1983 Atiku teeri debbo maako tataɓo, kanko woni Mayramjo Rukayyatu ɓii Laamiiɗo Adamaawa mo Allah hinni Aliyu mustapha, fahin derɗiraawo Laamiiɗo Adamaawa jontaajo mo Allah ɓangini daraja muuɗum Dr. Muhammad Barkinɗo Aliyu Mustapha, mayramjo Rukayya man dañi: Aisha, Hadija, Aliyu (innaama ɓaawo mayde baaba Rukayya), Asmau, Mustafa, Laila bee Abdulsalam.

Debbo Atiku nayaɓo Fatima Shatima tokki haa hitaande 1986, Fatima dañi: Amina (Meena), Mohammed, Ahmed bee Shehu, Zainab bee Aisha, Hafsat.

Ɓaa non Atiku Abubakar seeri Ladii ko hokkimo bosesel teerugo debbo feere bi’iteeɗo Jennifer mo o wartiri Jamila.

LUUMOOKU/DAWRUGOL:-

Atiku fuɗiri luumooku maako bee ci’e haya, yaake o ɗo kuuda bee keerɗinaande foddol keeri anndira Costom, haa hitaande 1974 Atiku jaɓi yamaande ceede nayra 31,000 o ñaɓi saare o hokki nde haya bee ceede hayan man soodi babal ngam ñiɓuki saare feere haa, o tokkitini ɗatal ngal haa ci’e maako ɗuuɗɗi haa galluure Ƴoola. Haa hitaande 1981 o heɓi ngesa ngam remugo Butaali bee Hottollo, huunde nde saɗini-mo, o acci remugo hitaande 1984, o nasti soorugo maaroori, conndi, kaantu.

Abubakar kuudi bee keerɗinaande foddol keeri andira (Nigerian Custom Service) nder duuɓi noogas haa o laati ballo kanndinanɗo bako o acca kuugal ngal hitaande 1989 ko hokki-mo mbosesel laataago luumoowo kebbinɗo

Haa hitaande 1980 nasti dawrugol darnde go’o haa o anndin giɗaaɗi muum ka ɗaɓɓugo korwal gomnaaku diiwal Gongoola hitaande 1990 haa o heɓi jaalorgal cuɓi pamari ɗi jam’iyya SDP koynaa diiwal ngal senndaama faago Adamaawa e Taraaba, Atiku tawi hoore muum haa diiwal Adamaawa, haa hitaande 1992 Atiku ɗaɓɓi laataago towtoowo ardungal leydi les jam’iyya SDP man sonaa o accini bi’eteeɗo MKO Abiyola,

BALLO ARDIIƊO LEYDI:-

Haa 1998 o laati towtoowo cuɓi gomnaaku diiwal Adamaawa o heɓi jaalorgal ciɓol ñaande 29 lewru duujal hitaande 1999 kono ardiiɗo leydi suɓtaaɗo mo reenata korwal bi’eteeɗo Olusegun Obasanjo suɓti-mo wona ballo maako haa ardungal Naajeeriya 1999 – 2007 haa o dari cuɓi les jam’iyya AC o wari haa tataɓo haa ciɓol ngool, ngol Umaru Musa ganyi nden Muhammadu Buri wari ɗiɗaɓo, nden haa hitaande 2015 o ɗaɓɓi laataago towtoowo les jam’iyya APC koynaa Muhammadu Buhari do’ini-mo haa ciɓol pamarol, fahin e hitaande 2019 o yiidi bee Buhari nder ciɓol mangol ngol Buhari man heɓi jaalorgal iilna muum ɗiɗaɓa.

Abubakar Atiku ɗon mari kampaniiji ɗuuɗɗi nder maaji boo woodi Faro, Plastic, Recogado, haa nder diiwal Admaawa nden o ɗon mari laabi caakol kubaruuji hawtiiɗi Gootel AM Radio e Gootel FM Radio bee Gootel TV hawtaade e Jaami’awa Amerika nga Naajeeriya anndiraa (AUN University) fuu haa nder galluure Ƴoola laamorde diiwal Adamaawa, himɓe ɗuuɗɓe on gollata e nokkuure maajum ngam heɓugo ko ɓe darata bee kosɗe maɓɓe.

Mo Allah hinni laamiiɗo Adamaawa Aliyu Mustapah lammni Atiku meetalawal Turaki Adamaawa, ɓaawo man mo Allah ɓangini daraja muuɗum laamiiɗo Adamaawa jontaaɗo Dr Barkinɗo Aliyu Mustapah ɓaŋti mangu Atiku haa O lammini mo meetalawal wajiiraaku Adamaawa, meetalawal Turaki boo O accini ɓii Atiku man laatiiɗo ɓii dewrɗiraawo maako Rugayyat ɓii laamiiɗo Aliyu Mustapah debbo Atiku tataɓo.

Leave a Reply